OLULINE!

Seoses koroonaviiruse levikuga, toob Fromte Travel välja reisi edasi lükkamise ja annuleerimise tingimused.

Tellitud grupireisi edasi lükates, ei hüvitata vormistatud viisa tasu. Reisihinnale lisanduvad transpordi ja hotelli broneeringu muutmisest tingitud hinnavahed.

FROMTE TRAVEL’i poolt korraldatavate grupireiside tingimused:

1.       Reisikorraldaja kohustused ja vastutuse piirid

1.1. Reisikorraldaja vastutab Reisi vastavuse eest Reisi programmis toodud kirjeldusele ja Tellijale antud lubadustele.
1.2. Reisikorraldaja ei vastuta liinitranspordi hilinemise eest, mille tõttu Reisi programmi ajagraafik võib muutuda.
1.3. Reisikorraldaja ei vastuta Tellija kahjude eest, mis on tingitud Tellija süül (kahju, mis on tekkinud kui Tellija on alkoholijoobes, samuti tellija poolt reisijuhi või matkainstruktori korralduste eiramise tõttu, transpordivahendites kehtivate eeskirjade eiramise või ametivõimude korralduste eiramise tõttu).
1.4. Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud vääramatu jõuna kvalifitseeritavatest asjaoludest s.o. asjaoludest, mida Reisikorraldaja ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et Reisikorraldaja Lepingu sõlmimise või Lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks. Vääramatu jõu ilmnemisel on Reiskorraldaja kohustatud rakendama meetmeid, et minimeerida Tellijale kahju tekitamine ja tagada võimaluste piires oma Lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.
1.5. Reisikorraldaja ei taga Tellijale Reisi juhul, kui Tellija ei ole tasunud lepingukohaselt Reisi eest või reisi puhul viisat nõudvatesse riikidesse ei ole tähtajaks esitanud Reisikorraldajale viisa vormistamiseks kehtivat reisidokumenti (passi).

2.       Reisikorraldaja õigused

2.1. Reisikorraldajal on õigus muuta Reisi programmi, kui see on tingitud reisikorraldajast sõltumatutest asjaoludest. Muudatustest informeeritakse Tellijat võimalikult kiiresti.
2.2. Reisikorraldajal on õigus muuta hindu, kui põhjuseks on ettenägematu valuutakursi oluline muutumine või transpordi ning majutuskohtade kallinemine.
2.3. Reisikorraldajal on õigus muuta hindu, kui põhjuseks on grupireisi puhul ettenähtust väiksem reisijate arv.
2.4. Reisikorraldajal on õigus gruppi mittetäitmise puhul reis ära jätta. Sellel juhul raha tagastatakse täies ulatuses.
2.5. Reisikorraldajal on õigus lisada reisigrupi koosseisu täiendavalt 1-2 firma töötajat.

3.       Tellija õigused

3.1. Tellijal on õigus saada Reisi puudutavat lisainformatsiooni.
3.2. Tellijal on õigus Reisi ajal saada Reisi puudutavat abi Reisikorraldaja esindaja käest (reisisaatja või giid).
3.3.  Kui Tellija ei kasuta reisi ajal mõnda reisi hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust raha tagasi saada.
3.4. Tellijal on õigus 7 päeva jooksul pärast Reisi lõppemist esitada Reisikorraldajale (Tartu, Raekoja pl. 20-305) Lepingu rikkumisest tulenevaid nõudeid. Hilisemaid pretensioone ei käsitleta.

4.       Tellija kohustused

4.1. Venemaa ja Valgevene reiside puhul Tellija kohustub esitama Reisikorraldajale kehtiva reisidokumendi (pass) ning 1 dokumendifoto hiljemalt 3 nädalat enne reisi algust. Pass peab olema kehtiv vähemalt 6 kuud pärast Reisi lõppu. Euroopa reiside puhul Tellija kohustub reisile kaasa võtma kehtiva reisidokumenti (pass või ID-kaart).
4.2. Tellija kohustub tasuma Reisi eest Reisikorraldajaga lepitud korras.
4.3. Tellijal on kohustus järgida Reisi ajal ametivõimude ja reisikorraldaja reisipuutuvaid juhendeid (näiteks kellaaegadest kinni pidamine) ja reegleid, hotelli ja transpordivahendite sisekorra eeskirju (kohustus mitte rikkuda majutuskohtade ja transpordifirmade vara ja järgida nendes kehtivaid ohutusnõudeid).
4.4. Tellija on kohustatud käituma vastavalt üldinimlikele normidele ning austama kaasreisijaid. Selle reegli jämeda eiramise tagajärjena Tellijat võidakse reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisi maksumuse tagasi saamisele.

5.       Reisi maksumus ja arvlemine

5.1. Tellija tasub Reisikorraldajale Reisi eest vastavalt Reisi programmi hinnakirjale. Reisi programmis märgitud hind kehtib teatud suurusega grupile.
5.2. Tellija tasub Reisikorraldajale Reisi eest kokku lepitud graafiku alusel.
5.3. Hind sisaldab teenuseid vastavalt programmile.
5.4. Hind ei sisalda kulusid, mis ei ole programmis loetletud.

6.       Reisi annulleerimise kord

6.1. Tellijal on õigus Reis annulleerida ja saada tagasi sissemakstud raha, millest on maha arvestatud tehtud otsekulud (taotletatud viisa, transpordipiletid, majutuse ettemaks.) ja annulleerimise trahv.
6.1.1. Nime vahetuse puhul hiljemalt 15 päeva enne reisi trahvi ei lisandu;
6.1.2. Reisi tühistamise puhul hiljemalt 30 päeva enne reisi algust on trahviks 20% reisi maksumusest, vormistatud viisa maksumust ei tagastata;
6.1.3. Reisi tühistamise puhul 29-10 päeva enne reisi algust on trahv 50% reisi maksumusest, vormistatud viisa maksumust ei tagastata;
6.1.4. Kui reisi annulleerimine toimub hiljem kui 10 päeva enne selle algust, on Reisikorraldajal õigus kinni pidada Reisi kogumaksumus;
6.1.5. Kui Reisi ei ole annulleeritud, aga Tellija jääb kohale tulemata või tuleb kohale ilma vajalike reisidokumentideta, siis Reisikorraldajal on õigus kinni pidada Reisi kogumaksumus.

7.       Muud sätted

7.1.       Reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest.
7.2.       Kõik vaidlused, lahkhelid ja pretensioonid, mis tekivad Reisikorraldaja ja Tellija vahel seoses Lepingu rakendamisega või tõlgendamisega, lahendatakse  vastastikusel mõistmisel põhinevate läbirääkimiste teel. Juhul, kui lahkhelisid ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras.

Edasimüüdavate reisipakettide tingimused

Fromte OÜ on järgmiste reisikorraldajate pakettreiside vahendamise ametlik agent: Novatours, TezTour. Reisi tellimisel palume tutvuda reisikorraldaja reisitingimustega:

Pöördame Teie tähelepanu, et varajase tellija kampaaniatele võivad kehtida eritingimused.
Et vältida kahjusid, mis võivad tekkida tulenevalt reisi ära jäämisest seoses haigestumisega soovitame tungivalt vormistada reisitõrke kindlustuse.


Seoses Euroopa Liidu isikukaitse üldmääruse jõustumisega kinnitame, et Fromte Travel töötleb Tellija isikuandmeid nõuetekohaselt. See tähendab, et küsime vaid neid andmeid, mis on vajalikud reisiteenuse osutamiseks, ning töötleme neid seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt. 

Isikuandmete töötlemise tingimused

Tellija omalt poolt kinnitab, et tasudes Fromte Traveli reisiteenuse eest on ta tutvunud ja nõustunud reisitingimustega ning andunud nõusoleku teenuste osutamiseks vajalike andmete töötlemiseks.