Isikuandmete töötlemise tingimused

Kasutades Fromte reisibüroo pakutavaid reisiteenuseid (kas peatellijana või lisakasutajana grupi nimistus), annab tellimuse esitanud isik või firma (edaspidi Klient), kelle isikuandmeid töödeldakse, nõusoleku enda/ja teiste (terve grupi, kui esindab teenuste tellimusel teisi reisikaaslasi) isikuandmete töötlemiseks järgnevalt toodud tingimustel.

Isikuandmete töötlemine on vajalik Fromte poolt osutavate teenuste toimimiseks (piletid, viisa, kindlustus, majutus, piiri ületamiseks – vaid Fromte reisibüroo põhitegevusega seotud valdkondades), ilma selleta ei ole Fromte reisibüroo poolt pakutavate teenuste kasutamine võimalik. Tingimused on viidud kooskõlla uue Euroopa Liidu isikuandmete kaitse määrusega, millega saab tutvuda siin.

Fromte võib volitada Kliendi isikuandmeid töötlema teisi riigi konsulaate, teisi reisibüroosid tingimusel, et sellise volitatud töötlejaga on Fromte sõlminud lepingu, mille kohaselt on volitatud töötleja kohustatud töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse seadusest tulenevate kohustuste täitmine. Ajakohase nimekirja kõigi Volitatud töötlejate nimede, isikukoodide, aadresside ja muude kontaktandmetega teeb Töötleja Kliendile kättesaadavaks Kliendi taotluse alusel.

Töötleja võib edastada Kliendi isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

  • Kindlustusfirmad
  • Viisa vormistamiseks teiste riikide konsulaadid
  • Reisikorraldajad
  • Majutusasutused
  • Muuseumid, kuhu sisse pääsemine nõuab vajalike andmeid

Kliendi õigused

Kliendil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused, sh

  • Õigus saada arusaadavat ja selget teavet oma andmete osas, st taotleda juurdepääsu isikuandmetele, taotleda andmete parandamist või kustutamist, töötlemise piiramist;
  • Õigus andmeid üle kanda, mis samas ei tohi kahjustada teiste andmesubjektide õigusi ja vabadusi;
  • Õigus võtta tagasi algne nõusolek isikuandmete töötlemise osas;
  • Õigus pöörduda kaitseks järelvalveasutuse poole. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee.

Fromte ei edasta Kliendi puudutavaid isikuandmeid ühelegi käesolevas nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest.

Isikuandmete töötlemise osas pöörduge Fromte OÜ poole aadressil fromte@fromte.ee