Facebook

Reisitingimused

FROMTE TRAVEL'i poolt korraldatavate reiside tingimused:

1.       Reisikorraldaja kohustused ja vastutuse piirid

1.1. Reisikorraldaja vastutab Reisi vastavuse eest Reisi programmis toodud kirjeldusele ja Tellijale antud lubadustele.

1.2. Reisikorraldaja ei vastuta liinitranspordi hilinemise eest, mille tõttu Reisi programmi ajagraafik võib muutuda.

1.3. Reisikorraldaja ei vastuta Tellija kahjude eest, mis on tingitud Tellija süül (kahju, mis on tekkinud kui Tellija on alkoholijoobes, samuti tellija poolt reisijuhi või matkainstruktori korralduste eiramise tõttu, transpordivahendites kehtivate eeskirjade eiramise või ametivõimude korralduste eiramise tõttu).

1.4. Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud vääramatu jõuna kvalifitseeritavatest asjaoludest s.o. asjaoludest, mida Reisikorraldaja ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et Reisikorraldaja Lepingu sõlmimise või Lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks. Vääramatu jõu ilmnemisel on Reiskorraldaja kohustatud rakendama meetmeid, et minimeerida Tellijale kahju tekitamine ja tagada võimaluste piires oma Lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.

1.5. Reisikorraldaja ei taga Tellijale Reisi juhul, kui Tellija ei ole tasunud lepingukohaselt Reisi eest või Venemaa reisi puhul ei ole tähtajaks esitanud Reisikorraldajale viisa vormistamiseks kehtivat reisidokumenti (passi).

2.       Reisikorraldaja õigused

2.1. Reisikorraldajal on õigus muuta Reisi programmi, kui see on tingitud reisikorraldajast sõltumatutest asjaoludest. Muudatustest informeeritakse Tellijat võimalikult kiiresti.

2.2. Reisikorraldajal on õigus muuta hindu, kui põhjuseks on ettenägematu valuutakursi oluline muutumine või transpordi ning majutuskohtade kallinemine

2.3. Reisikorraldajal on õigus muuta hindu, kui põhjuseks on grupireisi puhul ettenähtust väiksem reisijate arv.

2.4. Reisikorraldajal on õigus gruppi mittetäitmise puhul reis ära jätta. Sellel juhul raha tagastatakse täies ulatuses.

2.5. Reisikorraldajal on õigus lisada reisigrupi koosseisu täiendavalt 1-3 firma töötajat sellest reisigruppi eelnevalt informeerimata.

3.       Tellija õigused

3.1. Tellijal on õigus saada Reisi puudutavat lisainformatsiooni.

3.2. Tellijal on õigus Reisi ajal saada Reisi puudutavat abi Reisikorraldaja esindaja käest (reisisaatja või giid).

3.3.  Kui Tellija ei kasuta reisi ajal mõnda reisi hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust raha tagasi saada.

3.4. Tellijal on õigus 7 päeva jooksul peale Reisi lõppemist esitada Reisikorraldajale (Tartu, Raekoja pl. 20-305) Lepingu rikkumisest tulenevaid nõudeid. Hilisemaid pretensioone ei käsitleta.

4.       Tellija kohustused

4.1. Venemaa ja Valgevene reiside puhul Tellija kohustub esitama Reisikorraldajale kehtiva reisidokumendi (pass) ning 1 dokumendifoto hiljemalt 3 nädalat enne reisi algust. Pass peab olema kehtiv vähemalt 6 kuud peale Reisi. Euroopa reiside puhul Tellija kohustub reisile kaasa võtma kehtiva reisidokumenti (pass või ID-kaart).

4.2. Tellija kohustub tasuma Reisi eest Reisikorraldajaga lepitud korras.

4.3. Tellijal on kohustus järgida Reisi ajal ametivõimude ja reisikorraldaja reisipuutuvaid juhendeid (näiteks kellaaegadest kinni pidamine) ja reegleid, hotelli ja transpordivahendite sisekorra eeskirju (kohustus mitte rikkuda majutuskohtade ja transpordifirmade vara ja järgida nendes kehtivaid ohutusnõudeid).

4.4. Tellija on kohustatud käituma vastavalt üldinimlikele normidele ning austama kaasreisijaid. Selle reegli jämeda eiramise tagajärjena Tellijat võidakse reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisi maksumuse tagasi saamisele.

5.       Reisi maksumus ja arvlemine

5.1. Tellija tasub Reisikorraldajale Reisi eest vastavalt Reisi programmi hinnakirjale. Reisi programmis märgitud hind kehtib teatud suurusega grupile.

5.2. Tellija tasub Reisikorraldajale Reisi eest kokku lepitud graafiku alusel.

5.3. Hind sisaldab teenuseid vastavalt programmile.

5.4. Hind ei sisalda kulusid, mis ei ole programmis loetletud.

6.       Reisi annulleerimise kord

6.1. Ilma mõjuva põhjuseta on kliendil õigus Reis annulleerida järgmistel tingimustel:

6.1.1. Üks kuu enne reisi algust, kaotades ettemaksust 30 EUR inimese kohta;

6.1.2. Üks kuu kuni 21 päeva enne reisi algust, kaotades ettemaksust 50 EUR inimese kohta;

6.1.3. 20 kuni 7 päeva enne reisi algust, kaotades ettemaksust 50%;

6.1.4. Kui annulleerimine toimub hiljem kui 7 päeva enne selle algust on Reisikorraldajal õigus kinni pidada Reisi kogumaksumus;

6.1.5. Kui Reisi ei ole annulleeritud, aga Tellija jääb kohale tulemata või tuleb kohale ilma vajalike reisidokumentideta, siis Reisikorraldajal on õigus kinni pidada Reisi kogumaksumus.

6.2. Kui ilmneb mõjuv takistus, on Tellijal õigus Reis annulleerida ja saada tagasi sissemakstud raha, millest on maha arvestatud bürookulud 30 EUR/inimene ja tehtud otsekulud (transpordipiletid, viisa, majutuse ettemaks jt.).

6.3. Tellija on kohustatud reisikorraldajale mõjuvast takistusest viivitamatult teatama.

7.       Muud sätted

7.1.       Reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest.

7.2.       Kõik vaidlused, lahkhelid ja pretensioonid, mis tekivad Reisikorraldaja ja Tellija vahel seoses Lepingu rakendamisega või tõlgendamisega, lahendatakse  vastastikusel mõistmisel põhinevate läbirääkimiste teel. Juhul, kui lahkhelisid ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras.

 

Edasimüüdavate reisipakettide tingimused:

Novatours

TezTour

GoAdventure

Aurinko